תיקון 15 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות נועד לקדם העסקה של עובדים עם מוגבלות בגופים ציבוריים. התיקון מגדיר מיהו אדם עם מוגבלות משמעותית, מהו יעד הייצוג ההולם וכן את הפעולות הנדרשות להשגת יעד זה.

·         מעסיק ציבורי המעסיק מעל 100 עובדים, שלא עמד עמידה מלאה ביעד הייצוג ההולם בשנה מסוימת יכין תכנית שנתית שתסייע לו בעמידה ביעד ויפעל ליישומה.  

·         התכנית תאושר על ידי הנהלת הגוף הציבורי ותפורסם באתר האינטרנט שלו עד 31.10 באותה שנה.

·         בנוסף לפרסום התכנית השנתית באתר האינטרנט יש לשלוח אותה לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות באמצעות דוא"ל: Taasukanet@justice.gov.il

·         התכנית השנתית הינה קלנדרית ועליה לכלול את פעילות הארגון לשנת העבודה העוקבת.

·         התכנית השנתית תוכן בהתחשב בגורמים לאי עמידה מלאה ביעד הייצוג בשנה הקודמת.        

·         על התכנית לכלול הוראות בעניינים כמפורט להלן:

o        העדפת העסקתם או קידומם של מועמדים/עובדים עם מוגבלות משמעותית

o        ייעוד משרות לאנשים עם מוגבלות במגוון תפקידים ודרגות

o        פניה לרשימת הגורמים העוסקים בשילוב מועמדים עם מוגבלות משמעותית המפורסמת באתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

o        תיעוד יישום התכנית, ובכלל זה הנימוקים לבחירת מועמדים למשרות פנויות

·         לפרטים נוספים יש לעיין בהוראות ס' 9ג לחוק (ראו נספח).

·         בכתיבת התכנית מומלץ להיעזר בכלי האבחון ובקובץ בניית תכנית העבודה. קובץ זה כולל רשימת פעולות מומלצות שמהן ניתן לבחור לפי תוצאות אבחון מצב תעסוקת אנשים עם מוגבלות בארגון.

·         מרכזי התמיכה למעסיקים של עובדים עם מוגבלות של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים עומדים לרשותכם ללא עלות להדרכה בבניית התכנית השנתית. ראו פרטי קשר בסעיף ה' להלן.

פורמט תכנית שנתית לשנת __________

א.      פרטים מנהליים

 

(1)     שם הארגון: _עמותת זמארין עמותה לתרבות, פנאי ותיירות בזכרון יעקב________________

(2)    מידת העמידה ביעד הייצוג ההולם בשנת ___בינוני________: בינונית/ נמוכה/ אי-עמידה

(3)    מס' עובדים עם מוגבלות משמעותית הנדרש לעמידה מלאה ביעד (5% מכלל העובדים):  _9_____

(4)    מס' משוער של עובדים עם מוגבלות משמעותית שיש לגייס על מנת לעמוד ביעד:   __3____

(5)    פרטי ממונה תעסוקת אנשים עם מוגבלות בארגון: 
שם מלא: _נירית קרן כתובת מייל: __account@zamarin.org.il   טלפון: 046297011

ב.      סיכום פעילות לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות בשנה החולפת (אם הוכנה)

 

(1)     ייעוד משרות
(משרות המיועדות רק למועמדים או עובדים עם מוגבלות משמעותית)

יעד

ביצוע

*מספר המשרות שיועדו: ____

 

*מספר המשרות שאוישו: ____

*פירוט סוג המשרות:
____________________
____________________
____________________

*היקף המשרות שיועדו מסך המשרות לאיוש: %___

*היקף המשרות שאוישו מסך המשרות שיועדו: %____

 

 

(2)    משרות שאוישו בהעדפה מתקנת
(
העדפת העסקתם או קידומם של מועמדים או עובדים עם מוגבלות משמעותית, שהם בעלי
כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים או עובדים אחרים)

*מספר המשרות שאוישו בהעדפה מתקנת:   ________


 

(3)    קידום עובדים עם מוגבלות בתוך הארגון

*מספר המשרות שאוישו תוך קידום עובד עם מוגבלות משמעותית:   ___________

*פירוט סוג המשרות:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

(4)    *פירוט הגורמים שאליהם נעשו פניות לצורך איתור מועמדים עם מוגבלות משמעותית (לרבות מרכז תמיכה למעסיקים):

_________________________________________________________________________________________________________________

 

(5)    פעולות נוספות שנעשו:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

(6)    פירוט הלקחים שהופקו:        
(נא התייחסו לגורמים להצלחה/אי הצלחה בעמידה ביעד)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 

ג.       תכנית שנתית מפורטת לשנה העוקבת _2019______________

תחום

יעד

*משרות לאיוש על ידי עובדים עם מוגבלות    משמעותית

*מספר המשרות לאיוש:  _3___

*משרות ייעודיות

*מספר מישרות ייעודיות: __3__

*היקפן מסך המשרות לאיוש: %__100__

*פירוט סוג המשרות:
מטפלות לצהרונים_
רכזת מרכז המוסיקה__
_מנהלת פעוטון__

 

ד.       פעולות ונושאים לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית בארגון

מינוי אחראיות בנושא  בתאריך 7.2.19.

נעשתה חשיבה על משרות אותן נוכל לייעד לאנשים עם מוגבלויות.

 נערכה פגישה מול אורית לנדמן ממשרד תמיכה למעסיקים אשר סייעה בהבנת התפקיד וגיוס עובדים עם מוגבלויות במשרות הנדרשות בארגון.

בנוסף, מעוניינים להשתלב בהדרכה שתתקיים בשנת פעילות זו בנושא שילוב אנשים עם מוגבלויות כמו שהתקיימו בעבר. _________________________________________________________________________, ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ה.      גופי סיוע

מרכזי תמיכה למעסיקים של המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה, משרד העבודה:    
הדרכה וליווי של הארגון לקידום שילוב עובדים עם מוגבלות בארגון, לרבות ליווי בבניית תכנית שנתית, הדרכה לממוני תעסוקה.
טלפון:  1700-50-76-76    |     אתר אינטרנט: www.mtlm.org.il

 

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות:    
מידע על זכויות וחובות המתייחסות להעסקת עובד עם מוגבלות, סוגיות משפטיות הטעונות בירור ועוד.
טלפון:  02-5088001   |    אתר אינטרנט:  pniotnez@justice.gov.il

 

האתר להלן כולל רשימת גורמים העוסקים בשילוב בעבודה של אנשים עם מוגבלות:
http://www.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/Equality/Taasuka/Pages/Job-Placement-Entities.aspx